Kangxi Radicals

Kangxi Radicals, primitivesHere are listed the traditional 214 Kangxi radicals that are used by most Chinese dictionaries to organize their content, a bit like the 26 letters of the alphabet are used to order words in a Western dictionary.

 

 


#
Char. Pinyin Definition
1 One
2 gǔn Stick
3 zhǔ Dot
4 丿 piě Left-falling stroke
5 Second
6 jué Hook
7 èr Two
8 tóu Lid
9 rén Man
10 ér Child, legs
11 To enter
12 Eight
13 jiōng Long cover
14 Top cover
15 bīng Ice
16 Small table
17 qiǎn Pit
18 dāo Knife
19 Power
20 bāo To wrap
21 Spoon
22 fāng Box
23 Box
24 shí Ten
25 To predict
26 jié Kneeling person
27 hǎn Cliff
28 Private
29 yòu Again
30 kǒu Mouth
31 wéi Enclosure
32 Earth
33 shì Scholar
34 zhǐ To walk slowly
35 suī To walk slowly
36 Evening
37 Big
38 Woman
39 Child
40 mián Roof
41 cùn Inch
42 xiǎo Small
43 wāng Lame
44 shī Corpse
45 chè Sprout
46 shān Mountain
47 chuān River
48 gōng Work
49 Oneself
50 jīn Towel
51 gān Dry
52 yāo Tiny, cocoon
53 广 guǎn Extensive
54 yǐn Long Stride
55 gǒng Two hands
56 To shoot
57 gōng Bow
58 Pig snout
59 shān Hair
60 chì To step forward
61 xīn Heart
62 Dagger ax
63 Door
64 shǒu Hand
65 zhī Branch
66 To hit
67 wén Language
68 dǒu Measuring cup
69 jīn Ax
70 fāng Square
71 Not
72 Sun
73 yuē To say
74 yuè Moon
75 Tree
76 qiàn To lack
77 zhǐ To stop
78 dǎi Bone fragment
79 shū Weapon
80 Do not
81 To compare
82 máo Fur
83 shì Clan
84 Steam
85 shuǐ Water
86 huǒ Fire
87 zhǎo Claw
88 Father
89 yáo Mesh
90 qiáng Half tree
91 piàn Slice
92 Tooth
93 niú Cow
94 quǎn Dog
95 xuán Mysterious
96 Jade
97 guā Melon
98 Tile
99 gān Sweet
100 shēng Life
101 yòng To use
102 tián Field
103 Bolt of cloth
104 chuáng Sickness
105 To straddle
106 bái White
107 Skin
108 mǐn Dish
109 Eye
110 máo Spear
111 shǐ Arrow
112 shí Stone
113 shì Altar
114 róu Rump
115 Grain
116 xué Cave
117 To stand
118 zhú Bamboo
119 Rice
120 Silk
121 fǒu Jar
122 wǎng Net
123 yáng Sheep
124 Feather
125 lǎo Old
126 ér And
127 lěi To plow
128 ěr Ear
129 Writing brush
130 ròu Meat
131 chén Minister
132 Self
133 zhì To arrive
134 jiù Mortar
135 shé Tongue
136 chuǎn To oppose
137 zhōu Boat
138 gèn Tough
139 Color
140 cǎo Blades of grass
141 Tiger
142 chóng Insect
143 xuè Blood
144 xíng To go
145 Clothes
146 西 West
147 jiàn To see
148 jiǎo Horn
149 yán Speech
150 Valley
151 dòu Bean
152 shǐ Pig
153 zhì Beast of prey
154 bèi Shell
155 chì Red
156 zǒu To walk
157 Foot
158 shēn Body
159 chē Cart
160 xīn Bitter
161 chén Morning
162 chuò To go hesitantly
163 City
164 yǒu Alcohol
165 biàn To distinguish
166 Village
167 jīn Gold
168 cháng Long
169 mén Gate
170 Mound
171 Slave
172 zhuī Short-tailed bird
173 Rain
174 qīng Blue-green
175 fēi Not
176 miàn Face
177 Leather
178 wéi Tanned leather
179 jiǔ Leek
180 yīn Sound
181 Head
182 fēng Wind
183 fēi To fly
184 shí To eat
185 shǒu Chief
186 xiāng Fragrant
187 Horse
188 Bone
189 gāo Tall
190 biāo Long hair
191 dòu To fight
192 chàng Sacrificial wine
193 Cauldron
194 guǐ Ghost
195 Fish
196 niǎo Bird
197 Brine
198 鹿 Deer
199 mài Wheat
200 Hemp
201 huáng Yellow
202 shǔ Millet
203 hēi Black
204 zhǐ Embroidery
205 mǐn Frog
206 dǐng Tripod
207 Drum
208 shǔ Rat
209 Nose
210 Equal, even
211 chǐ Tooth
212 lóng Dragon
213 guī Turtle
214 yuè Flute